กำหนดการซ้อมรับปริญญา และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ หอประชุมจุฬาลง

กำหนดการซ้อมรับปริญญา และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 28 กันยายน 2560
รอบเช้า
คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
คณะนิเทศน์ศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รอบบ่าย
ปริญญาดุษฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ
รางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
คณะวิทยาศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)
คณะสหเวชศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
วิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตเคมี
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 29 กันยายน 2560
รอบเช้า
คณะครุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รอบบ่าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
คณะนิติศาสตร์
คณะภานิชยศาสตร์และการบัญชี (ระดับบัณฑิตศึกษา)
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
-ผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตร
-ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
-ผู้ได้รับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาใน ‘เงินทุนภูมิพล’

เครดิต https://www.reg.chula.ac.th

ช่างภาพมืออาชีพ บริการถ่ายภาพ  งานแต่งงาน รับปริญญา ถ่ายภาพ พรีเวดดิ้ง  อีเว้น ช่างภาพนครปฐม ถ่ายสินค้า ประชุม สัมมนา งานเลี้ยงวันเกิด และงานพิธีต่างๆ

ผลงาน
www.facebook.com/broken174
www.gumearn.com

Tel : 0 888 525 888 ( หลุยส์ )
LINE ID : broken174

© All rights reserved. Gumearn