กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 และ 9 ตุลาคม 2558

กําหนดคณะที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
รอบเช้า
1.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(ระดับปริญญาตรี)
4. คณะอักษรศาสตร์
5. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
6. คณะสหเวชศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
8. คณะวิทยาศาสตร์(ระดับบัณฑิตศึกษา)
รอบบ่าย
1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ
3. รางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
4. คณะวิทยาศาสตร   (ระดับปริญญาตรี)
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7.คณะทันตแพทยศาสตร์
8.คณะเภสัชศาสตร์
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์
10.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(ระดับบัณฑิตศึกษา)
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558
รอบเช้า
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะแพทยศาสตร์
3. คณะนิติศาสตร์
4. คณะนิเทศศาสตร์
5.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
รอบบ่าย
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ระดับปริญญาตรี)
2. คณะจิตวิทยา
3. คณะรัฐศาสตร์
4. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
5. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
6. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
7. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
8. คณะพยาบาลศาสตร์
9. บัณฑิตวิทยาลัย
10. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
11. วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
12.- ผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตร
     – ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
     – ผู้ได้รับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาใน “เงินทุนภูมิพล

© All rights reserved. Gumearn